A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 2017-03-14 09:04:12, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych na rok 2017.

Odpady

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów

za 2016 rok

Lp.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

masa odpadów

sucha masa odpadów

1.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

0,086

-

2.

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,002

-

3.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

0,087

-

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,2

-

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,02

-

6.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne lub toksyczne)

0,149

-

7.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

0,021

-

8.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,175

-

9.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,5

-

10.

16 01 07*

Filtry olejowe

0,009

-

11.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,022

-

12.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

0,001

-

13.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,010

-

14.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,035

-

15.

16 06 04

Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

0,06

-

16.

17 04 05

Żelazo i stal

10,3

-

17.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

300,0

-

18.

19 08 01

Skratki

111,1

-

19.

19 08 02

Zawartość piaskowników

277,8

-

20.

19 09 02

Osady z klarowania wody

63,7

39,6Opublikował: Paweł Grzelak
Publikacja dnia: 2017-03-14 09:04:12
Podpisał: Paweł Grzelak
Dokument z dnia: 2017-03-14 09:04:12
Dokument oglądany razy: 3 151