A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 2019-02-20 10:03:47, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczenie danych za 2019r.

Odpady

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za 2018 rok

Lp.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

masa odpadów

sucha masa odpadów

1.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

0,042

-

2.

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,004

-

3.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

0,064

-

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,900

-

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,030

-

6.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne lub toksyczne)

0,047

-

7.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

0,027

-

8.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,105

-

9.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,400

-

10.

16 01 07*

Filtry olejowe

0,003

-

11.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,016

-

12.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,500

-

13. 16 02 16 Elementy usunięte ze zurzytych urządzń inne nież wymienione w 16 02 15 0,003 -

14.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

0,300

-

15.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,027

-

16. 16 01 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,090 -

17.

16 06 04

Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

0,002

-

18.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

3,600

-

19.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

0,080

-

20.

17 04 02

Aluminium

0,080

-

21.

17 04 05

Żelazo i stal

14,800

-

22.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

308,000

-

23.

19 08 01

Skratki

85,200

-

24.

19 08 02

Zawartość piaskowników

441,600

-

25.

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

0,100

-

26.

19 09 02

Odpady z klarowania wody

38,700

24,100

 Opublikował: Andrzej Nowacki
Publikacja dnia: 2019-02-20 10:03:47
Podpisał: Andrzej Nowacki
Dokument z dnia: 2019-02-20 10:03:47
Dokument oglądany razy: 3 648