Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

 

Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2020r. wynoszą:

 

Rzeczowe aktywa trwałe 85 224 289,40 zł
- grunty własne 338 839,14
- budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 79 897 288,56 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 3 003 354,27 zł
- środki transportowe 194 602,96 zł
- inne środki trwałe 124 483,93 zł
- środki trwałe w budowie 1 665 720,54 zł