Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

 

Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2022r. wynoszą: 

Aktywa trwałe 84 560 093,88 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 7 599,87 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 83 890 474,01 zł
 1. Środki trwałe 77 913 572,00 zł
   a) grunty własne 337 105,14 zł
   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 73 580 254,59 zł
   c) urządzenia techniczne i maszyny 2 214 333,421 zł
   d) środki transportu 1 629 618,28 zł
   e) inne środki trwałe 152 260,57 zł
 2. Środki trwałe w budowie 5 976 902,01 zł