Szablony artykułów

Zarząd Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile poszukuje osoby na stanowisko:

ELEKTRYK

Wymagania dla stanowiska pracy:

 • wykształcenie kierunkowe, preferowany kierunek: elektryk
 • doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka
 • aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (E+D)
 • znajomość wymagań prawnych w obszarze prawa energetycznego
 • wiedza z zakresu podstawowych układów elektryki
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym
 • umiejętność trafnej oceny w sytuacjach awaryjnych
 • zdolność do podejmowania decyzji pod presją czasu
 • prawo jazdy kategorii B
 • motywacja do pracy
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole
 • sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych

Zakres obowiązków na tym stanowisku pracy będzie obejmował między innymi następujące zadania:

 • natychmiastowe reagowanie na zaistniałe awarie i sprawne ich usuwanie
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy ze względu na konieczność usuwania nagłych awarii po godzinach pracy (w ramach dyżurów domowych)
 • prawidłową eksploatację oraz utrzymanie w ciągłej sprawności maszyn, urządzeń i infrastruktury elektroenergetycznej użytkowanych przez Spółkę
 • utrzymanie i właściwa eksploatacja hydroforni, przepompowni, studni głębinowych, ujęć wody
 • eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych

Zatrudnionej osobie Spółka oferuje:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę stacjonarną
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • możliwość  zdobycia doświadczenia
 • system premiowy
 • dofinansowanie do wypoczynku – świadczenie urlopowe
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • „13-te wynagrodzenie”
 • nagrody jubileuszowe
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Aplikacje należy składać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.
ul. Wałecka 20
64 – 920 Piła
z dopiskiem „ Elektryk”
lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty należy składać do 17 czerwca 2024 roku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

 

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji podlega ponadto ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Spółki: Piła, ul. Wałecka 20

 • Adres poczty elektronicznej umożliwiający przesłanie wniosku drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 powołanej ustawy).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.  wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 powołanej ustawy).

Oświadczenie o zachowaniu poufności

 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. zobowiązane są do ochrony prywatności osób odwiedzających podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej, dostępnej pod adresem https://bip.mwik.pila.pl, zgodnie z postanowieniami:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejsza polityka prywatności określa:
 • zasady i zakres przetwarzania danych osób korzystających z podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o.,
 • prawa osób, których dane nasza Spółka przetwarza,
 • obowiązki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wynikające z przepisów wskazanych w ust. 1.
 1. Administrator Danych nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych Użytkowników naszego serwisu bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu upoważnionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie

 1. Zbieramy i przetwarzamy dane osób korzystających z podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.mwik.pila.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi udostępniania formularza elektronicznego umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Pile Sp. z o.o.
 2. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.mwik.pila.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017- 06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ? Wymagania).
 3. Podanie danych przez osoby korzystające z naszego serwisu ma charakter dobrowolny.
 4. Przetwarzamy Państwa dane w następujących zakresach:
 • odnośnie osób korzystających z zamieszczonego na stronie formularza elektronicznego umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Pile Sp. z o.o. (imię i nazwisko lub nazwa korespondenta, adres e-mail, temat i treść wiadomości);
 • informacje zapisywane automatycznie przez system ? są to informacje pozyskiwane dzięki plikom cookies czyli ciasteczkom zapisywanym na urządzeniach umożliwiających korzystanie z naszej strony (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym oraz logom serwera www, zapisywanym przez operatora hostingowego.

Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 1. Podstawą prawną legalizującą przetwarzanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. danych osobowych osób korzystających ze strony https://bip.mwik.pila.pl są:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO - udokumentowanie wykonanej usługi lub umowy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO - cele analityczne i badania satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na ich rzecz, optymalizacja procesów ich obsługi, uaktualnianie i korygowanie danych osobowych klientów, kontaktowanie się z klientami w sprawach realizacji ich skarg i wniosków, ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.
 1. Administratorem Danych, określonych w ust. 3, są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20 (zwane dalej: MWiK Sp. z o.o. w Pile), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000081995, nr REGON: 570503455, nr NIP: 7640201952, +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74, fax +48 67 212 59 30, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...
 2. Każda z osób, której dane przetwarzamy, ma prawo do:
 • dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. zastrzegają, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostaną uwzględnione:

 • przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków określonych w przepisach szczególnych,
 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W odpowiedzi na zgłaszane nam żądania, zobowiązujemy się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. gwarantują że, będą przetwarzały dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez nas celów.

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom związanym z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Pile Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, kancelarie prawne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników podmiotowej strony Biuletynu Informacji publicznej https://bip.mwik.pila.pl będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okres przechowywania dotyczących Państwa danych, związanych z przekazywanymi drogą elektroniczną pytaniami, skargami i wnioskami nie przekraczał będzie 3 lat od dnia przesłania danych za pomocą formularza, tj. przez okres przedawnienia roszczeń.

Po upływie wskazanych okresów przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

Zabezpieczenia

 1. Strona https://bip.mwik.pila.pl chroniona jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione przez Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o., odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. nie biorą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. nie przyjmują odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Mechanizm cookies na stronie https://bip.mwik.pila.pl

 1. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Nasz serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na komputerze użytkownika naszego serwisu są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach serwisu https://bip.mwik.pila.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach serwisu https://bip.mwik.pila.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszego serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce ?Pomoc? przeglądarki internetowej. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

  

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej ?Polityki ochrony prywatności?, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Pile Sp. z o.o., jako ich Administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://bip.mwik.pila.pl lub kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o. dzwoniąc na numer +48 67 212 50 24 lub drogą elektroniczną ? e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o.

Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Zarządu Spółki.

Sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie wg kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu.

 

Umawianie spotkań z Prezesem Zarządu Spółki:

Sekretariat Spółki

 • +48 67 212 50 24
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. prowadzą następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy.
 • Rejestr pism wychodzących i przychodzących.
 • Rejestr uchwał.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Rejestr protokołów.
 • Rejestr kart drogowych.
 • Rejestr zamówień publicznych.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr faktur.
 • Ewidencja wyjazdów służbowych.
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora prowadzony na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.
 • Spółka prowadzi archiwum zakładowe.