Władzami Spółki są następujące organy:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce.

  • sprawy wymienione w Art.228 Kodeksu Spółek Handlowych
  • podział zysku, pokrycie strat
  • akceptowanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki
  • rozszerzenie Spółki o nowych wspólników
  • rozwiązanie i likwidacja Spółki
  • połączenie Spółki z inną Spółką.

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. Uchwały RN zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Obecny Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Ozgowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Pająk
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Paliwoda
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

Mariusz Bednarczyk
Prezes Zarządu

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji RN lub Zgromadzenia Wspólników.

Między innymi Zarząd jest obowiązany do:

zarządzania majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
Do wykonywania czynności ustawowo określonych Zarząd ustanowił Prokurenta /samoistnego/ w osobie Izabeli Manszewskiej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 10:50 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 16:17 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 sierpień 2021 10:58 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 wrzesień 2022 10:16 Andrzej Nowacki