Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów za 2019 rok

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

masa odpadów

sucha masa odpadów

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

0,045

-

12 01 13

Odpady spawalnicze

0,007

-

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

0,200

-

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,900

-

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,200

-

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne lub toksyczne)

0,053

-

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

0,019

-

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

0,140

-

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

0,400

-

16 01 07*

Filtry olejowe

0,007

-

16 01 99

Inne niewymienione odpady

0,300

-

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,025

-

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,900

-

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,002

-

16 01 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,088 -

16 06 04

Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

0,020

-

17 02 03

Tworzywa sztuczne

2,500

-

17 04 05

Żelazo i stal

31,900

-

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

0,300

-

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

309,800

-

19 08 01

Skratki

60,800

-

19 08 02

Zawartość piaskowników

548,800

-

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

0,100

-

19 09 02

Odpady z klarowania wody

38,700

24,100

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:13 Andrzej Nowacki