Zasady udostępniania informacji

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji podlega ponadto ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

Opłaty:

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat MWiK Piła Sp. z o. o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 powołanej ustawy).

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 powołanej ustawy).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:11 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:13 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:15 Andrzej Nowacki