Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

 

Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 

Aktywa trwałe 85 127 040,30 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 18 999,51 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 84 506 991,79zł
 1. Środki trwałe 80 326 056,07zł
   a) grunty własne 337 972,14 zł
   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 75 796 708,59 zł
   c) urządzenia techniczne i maszyny 2 594 527,31 zł
   d) środki transportu 1 510 255,46 zł
   e) inne środki trwałe 86 592,57 zł
 2. Środki trwałe w budowie 4 180 935,72 zł