Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

 

Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2023r. wynoszą: 

Aktywa trwałe 82 139 574,73 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 18 348,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 81 605 353,73 zł
 1. Środki trwałe 73 519 081,52 zł
   a) grunty własne 336 238,14 zł
   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 69 909 345,11 zł
   c) urządzenia techniczne i maszyny 1 858 732,32 zł
   d) środki transportu 1 311 744,09 zł
   e) inne środki trwałe 103 021,86 zł
 2. Środki trwałe w budowie 8 007 811,21 zł
 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 78 461,00 zł