Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Zasady udostępniania informacji

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji podlega ponadto ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

Opłaty:

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat MWiK Piła Sp. z o. o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 powołanej ustawy).

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 powołanej ustawy).

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Na podstawie art. 5 powołanej ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2 powołanej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnionych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej MWiK Piła Sp. z o.o.


Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionych na podmiotowej stronie MWiK Piła Sp. z o.o. jest bezwarunkowe, niemniej podmiot wykorzystujący przedmiotową informację jest zobowiązany do umieszczenia w materiale, w którym wykorzystał informację, danych o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
MWiK Piła Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Spółka zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

MWiK Piła Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący tę informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące wyżej wymienionej Spółce.
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej MWiK Piła Sp. z o.o.