Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP ? warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Otwarte dane są to informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków, o których mowa w rozdziale 3 ustawy, kompletne, aktualne, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego polega na wykorzystywaniu przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;

 

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu
  • zobowiązanego;
  • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. - https://bip.mwik.pila.pl,
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, m.in. na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta)
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Na podstawie art. 6 powołanej ustawy prawo do ponownego wykorzystywania sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak też ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa. Ponadto prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. określają następujące warunki ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

  • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego,
  • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. mogą nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Spółka zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący tę informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące wyżej wymienionej Spółce.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).