Działania bieżące

 

Zgodnie z § 7 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działalności jest:

  1. PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  2. PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  3. PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
  4. PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
  5. PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
  6. PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
  7. PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  8. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  9. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  10. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.