Przetargi

.

PREZES ”MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI”
- SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE
OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PILE PRZY UL. CHOPINA 2

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest następująca nieruchomość:

Położenie nieruchomości, oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru oraz powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza (netto)1 Wysokość wadium (netto)
Piła,
ul. Chopina 2
(obręb 19)

działka nr 30/2 o powierzchni 1,2080 ha
działka nr 47/5 o powierzchni 0,5186 ha
działka nr 47/6 o powierzchni 0,2781 ha
działka nr 47/7 o powierzchni 0,0001 ha

Łączna powierzchnia działek: 3,2128 ha

Księga wieczysta
PO1I/000011640/5

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami oraz zapleczem technicznym:

a) działka nr 30/2 zabudowana jest:
- budynkiem hali stacji obsługi o powierzchni użytkowej 1 007,80 m2 (budynek w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony w części socjalno – biurowej dwukondygnacyjny, rok budowy 1970) oraz budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 723,67 m2 (budynek w zabudowie zwartej jedno i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1960), sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako budynki przemysłowe nr 30/2.1_BUD, stan techniczny budynków dobry,
- budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 157,57 m2 (budynek w zabudowie zwartej, parterowy nie podpiwniczony, rok budowy 1970) oraz portiernią o powierzchni użytkowej 71,20 m2 (budynek w zabudowie zwartej, parterowy nie podpiwniczony, rok budowy 2001), sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako budynki biurowe nr 30/2.2_BUD, stan techniczny budynków dobry,
- budynkiem magazynowym głównym o powierzchni użytkowej 179,00 m2 (budynek w zabudowie szeregowej, parterowy, nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1994), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 30/2.3_BUD, stan techniczny budynku dobry, - budynkiem magazynowym
– biuro o powierzchni użytkowej 77,85 m2 (budynek w zabudowie zwartej, parterowy, nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1970), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 30/2.4_BUD, stan techniczny budynku dobry,
- garażami – 3 sztuki o powierzchni użytkowej 53,10 m2 (budynek wolnostojący trzy segmentowy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, rok budowy 1992) sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako budynki transportu i łączności nr 30/2.5_BUD, stan techniczny budynku dobry,
- budynkiem stacji paliw o powierzchni użytkowej 17,20 m2 (budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, rok budowy 1960), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 30/2.6_BUD, stan techniczny budynku dobry,
- budynkiem o powierzchni zabudowy 5 m2 (budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 30/2.7_BUD (budynek nie jest opisany w księdze wieczystej),
- pozostałe budynki takie jak: wiata na silniki o powierzchni użytkowej 59,00 m2, dwa garaże o powierzchni użytkowej 34,00 m2 oraz portiernia o powierzchni użytkowej 19,14 m2, które wpisane są w księdze wieczystej PO1I/000011640/5), nie istnieją na gruncie.

b) działka nr 47/5 zabudowana jest:
- budynkiem zbiornik wody czystej nr 1 - niski o powierzchni użytkowej 262,00 m2 (zły stan techniczny budynku - przeznaczony do likwidacji, rok budowy 1930) oraz zbiornik wody czystej nr 2 – wysoki o powierzchni użytkowej 216,20 m2, (zły stan techniczny budynku - przeznaczony do likwidacji, rok budowy 1930), sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.1_BUD,
- budynkiem stołówki o powierzchni użytkowej 94,20 m2 (budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, rok budowy 2000), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.5_BUD, stan techniczny budynku dobry,
- budynkiem magazynowym podziemnym w skarpie o powierzchni użytkowej 9,00 m2 (zły stan techniczny budynku – kwalifikuje się do likwidacji, rok budowy 1930), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.6_BUD,
- budynkiem magazynu – stolarni o powierzchni użytkowej 13,20 m2 (budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.12_BUD, stan techniczny budynku dostateczny,
- budynkiem o powierzchni zabudowy 14 m2 (budynek oznaczony jako studnia A, komora podziemna) sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.10_BUD (budynek nie jest opisany w księdze wieczystej),
- budynkiem acetylenowni o powierzchni użytkowej 10,00 m2 (budynek w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, rok budowy 1992), stan techniczny budynku dobry (budynek nie ujawniony w ewidencji gruntów i budynków).

c) działka nr 47/6 zabudowana jest:
- budynkiem hali maszyn (pomp) nr 1 o powierzchni użytkowej 110,78 m2 (budynek w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930) oraz budynkiem hali maszyn (szatnie, agregat) nr 2 o powierzchni użytkowej 166,17 m2 (budynek w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930), sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.2_BUD, stan techniczny budynków dostateczny,
UWAGA: ZGODNIE Z KARTĄ ADRESOWĄ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH PRZEPOMPOWNIA, OB. OBIEKT NIEUŻYTKOWANY - OBJĘTY JEST OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ – WSZELKIE ZMIANY W ARCHITEKTURZE BUDYNKÓW NALEŻY UZGODNIĆ Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
- budynkiem trafostacji o powierzchni użytkowej 41,60 m2 (budynek w zabudowie zwartej z budynkiem magazynowym, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930) oraz budynkiem magazynu (obok trafo) o powierzchni użytkowej 226,40 m2 (budynek w zabudowie zwartej z budynkiem trafostacji, 2-segmentowy, jedno i dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930), sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.3_BUD, stan techniczny budynków: trafostacji dobry, magazynu dostateczny,
UWAGA: ZGODNIE Z KARTĄ ADRESOWĄ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH BUDYNEK FILTRA, TRANSFORMATOROWNI I MAGAZYNU, OB. OBIEKT NIEUŻYTKOWANY - OBJĘTY JEST OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ – WSZELKIE ZMIANY W ARCHITEKTURZE BUDYNKÓW NALEŻY UZGODNIĆ Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
- budynkiem wodomierzowni o powierzchni użytkowej 82,10 m2 budynek w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny nie podpiwniczony bez poddasza użytkowego, rok budowy 1930), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.4_BUD, stan techniczny budynku dostateczny,
- laboratorium - kontener o powierzchni użytkowej 29,00 m2 (obiekty budowlany w zabudowie szeregowej wykonany z 2 segmentów typowych, konstrukcja stalowa), sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne nr 47/4.8_BUD, stan techniczny dostateczny,
- zaplecze kontenerowe o powierzchni użytkowej 45,20 m2 (obiekt budowlany nie ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą oraz gazową. Na nieruchomości znajdują się słupy oświetleniowe.
Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna WN-110 kV.
Teren nieruchomości obejmuje także drogi wewnętrzne oraz place utwardzone, jest ogrodzony.
W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Osiedla Górnego, a z drugiej strony tereny parku miejskiego.
W dalszej odległości znajdują się tereny ogródków działkowych.

Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią użytki:
- działki nr: 30/2, 47/5, 47/6: Bi – inne tereny zabudowane,
- działka nr 47/7: B – tereny mieszkaniowe.
- działki nr: 30/2 i 47/5 – nie są położone na wyznaczonym obszarze zdegradowanym oraz nie są położone na obszarze rewitalizacji3,
- działki nr: 47/6 i 47/7 – są położone na wyznaczonym obszarze zdegradowanym oraz są położone na obszarze rewitalizacji3

 

7 213 000,00 zł 721 300,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ (do uzupełnienia przez MWIK min. 2 miesiące od ogłoszenia o przetargu) …….. 2023 R. O GODZ.9:00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI MWIK W PILE PRZY UL. WAŁECKIEJ 20, 64-920 PIŁA - W SALI …………..

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego4:

Działki oznaczone geodezyjnie numerami: 30/2, 47/5, 47/6 i 47/7 (obręb 19), objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Chopina (uchwała Nr LXIII/666/22 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2022 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 7333 z dnia 14 października 2022 r.), leżą w granicach jednostek oznaczonych symbolami:
- działki nr 30/2 i 47/5: U - teren zabudowy usługowej, Z2 – tereny zieleni,
- działka nr 47/6: U - teren zabudowy usługowej, Z2 – tereny zieleni, U/MW – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej,
- działka nr 47/7: U/MW – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego m.in.:
- cały jego obszar w tym nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się w obszarze o udokumentowanych wodach podziemnych i w granicach projektowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 125 (zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła),
- dla ochrony krajobrazu kulturowego ustala się zachowanie na terenie U, obiektu o walorach kulturowych – budynku studni wody surowej dawnego zespołu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, oznaczonego na rysunku,
- na obszarze objętym planem, na terenach: U, Z1, Z3 i KD-G zlokalizowana jest ponadlokalna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN 110 kV:
- przebieg linii i pas technologiczny linii, oznaczona na rysunku,
- zagospodarowanie terenów położonych w zasięgu pasów technologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- zachowanie odległości obiektów budowlanych od linii wynikających z przepisów odrębnych.

Warunki nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.
Obciążenia nieruchomości: w dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr PO1I/00011640/5 wpisane są:
a) ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu w stosunku do urządzeń energetycznych znajdujących się na działce gruntu nr 30/2, położonej w Pile przy ul. Chopina (obręb 0019), polegająca na istnieniu urządzeń przesyłowych - napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Piła centrum - Piła północ, umożliwiających w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych (przesył energii), jak również na prawie swobodnego dostępu do tych urządzeń pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania drobnych awarii, wykonywania bieżących prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz wprowadzania i wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, w tym przyłączania do sieci nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej zgodnie z projektem przebiegu służebności naniesionym na mapie geodezyjnej, stanowiącym integralną część postanowienia, służebność na działce nr 30/2 na rzecz Enea Operator Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
b) ograniczone prawo rzeczowe, tj. służebność przesyłu w stosunku do urządzeń energetycznych znajdujących się na działce gruntu nr 47/5, położonej w Pile przy ul. Chopina (obręb 0019), polegająca na istnieniu urządzeń przesyłowych - napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Piła centrum - Piła północ, umożliwiających w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych (przesył energii), jak również na prawie swobodnego dostępu do tych urządzeń pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania drobnych awarii, wykonywania bieżących prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz wprowadzania i wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, w tym przyłączania do sieci nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej zgodnie z projektem przebiegu służebności naniesionym na mapie geodezyjnej, stanowiącym integralną część postanowienia, służebność na działce nr 47/5 na rzecz Enea Operator Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości:

 1. Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. poinformowała Spółkę MWiK w Pile
  o obniżeniu mocy energii elektrycznej na bazie przy ul. Chopina i obowiązujące nadal:
  • taryfa dystrybucji C11,
  • zasilanie 3 fazowe,
  • zabezpieczenie przedlicznikowe 16A,
  • moc umowna 10 kW,
  natomiast przed obniżeniem mocy umownej było:
  • taryfa dystrybucji C21,
  • zasilanie 3 fazowe,
  • zabezpieczenie przedlicznikowe 125A,
  • moc umowna 42 kW.
 2. Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pismem z dnia 07 marca 2023 r. poinformowała Spółkę MWiK w Pile o max. wartości mocy jaką można obecnie zapewnić na przedmiotowej nieruchomości:  na istniejącym przyłączu (Punkt Poboru Energii nr: 590310600000461094) zasilającym obiekt zlokalizowany przy ul. Chopina 2 w Pile maksymalna moc przyłączeniowa wynosi 92 kW.
 3. Wszystkie urządzenia związane z nieczynnymi ujęciami wody zostały wskazane i oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla przedmiotowego terenu.
 4. Trasa ciepłociągu – wskazane urządzenia ciepłownicze są przyłączem na potrzeby obiektów Spółki MWiK w Pile i stanowią ich własność. Załącznik nr 2
  do niniejszego ogłoszenia o przetargu wskazuje przebieg trasy ciepłociągu.
 5. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pismem z dnia 15 lutego 2023 r. poinformowała Spółkę MWiK w Pile o max. wartości mocy jaką można obecnie zapewnić na przedmiotowej nieruchomości:  z istniejących rurociągów cieplnych DN 80 mm  zasilających nieruchomość przy ul. Chopina 2 w Pile można dostarczyć ciepło na potrzeby grzewcze o maksymalnej mocy 1,0 MW.

Dostęp do drogi publicznej: nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Chopina nr 128060 P.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania bez żadnych roszczeń. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów (wycinka we własnym zakresie i na własny koszt) należy stosować przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). W przypadku konieczności niwelacji terenu należy wykonać ją we własnym zakresie i na własny koszt. Uporządkowanie terenu we własnym zakresie i na własny koszt.

Spółka nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Spółki wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca. Świadectwo charakterystyki energetycznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021, poz. 497).

Wydanie nieruchomości nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym najpóźniej w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Piła, użytkownikiem wieczystym ”Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile.Prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 20 września 2099 r.

Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia i zasady aktualizacji (zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2023 r. poz. 344):

a) informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przekazana zostanie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez właściciela nieruchomości po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
b) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rzecz właściciela nieruchomości,
c) w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata,
d) wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie; zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty,
e) jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Warunki udziału w przetargu:

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

 1. osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
 2. osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem oraz nr rachunku bankowego, niezbędny
 3. w przypadku zwrotu wadium,
 4. w przypadku wspólników spółki cywilnej: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem dla każdego wspólnika spółki cywilnej oraz konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania spółki, a także nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
 5. osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed przetargiem, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
 6. w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest ich notarialne potwierdzenie.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) i wygraniu przez niego przetargu, zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia, pod rygorem utraty wadium.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO3.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi – (1% w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek).

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości (kolumna 4 tabeli powyżej - wysokość wadium) na konto ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile” – BGK 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001) najpóźniej do (podać datę najpóźniej 4 dni robocze przed przetargiem ) …………… 2023 r. W tytule wpłaty wadium należy podać numery działek i położenie nieruchomości oraz imię/imiona (w przypadku małżeństw) i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć nieruchomość. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” - Spółki z o. o. w Pile.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że:

 1. zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu,
 2. akceptuje warunki w nim określone bez zastrzeżeń,
 3. znane jest mu położenie, przeznaczenie oraz stan faktyczny i prawny nieruchomości,
 4. zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Opłaty:

Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile”.

Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie cywilnym.

W uzasadnionych przypadkach Prezes ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile”. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać:

 • w siedzibie Spółki MWiK w Pile przy ul. Wałeckiej 20, 64-920 Piła - pokój 1.3,
 • na stronie internetowej ”Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile” pod adresem: www.mwik.pila.pl w zakładce Aktualności / Przetargi,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Pile pod adresem: https://bip.mwik.pila.pl/ w zakładce Przetargi,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły pod adresem: www.bip.pila.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne,
 • osobą upoważnioną w Spółce MWiK w Pile do kontaktu jest Grzegorz Górka, tel. 067 211 91 50.

NIERUCHOMOŚĆ MOŻNA OGLĄDAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU ZE SPÓŁKĄ MWiK W PILE.

Piła, (data publikacji ogłoszenia w gazecie = dacie podania ogłoszenia na bip oraz tablicę MWIK)   …….  2023 r. 

 


1Do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) na dzień publikacji ogłoszenia o przetargach stawka podatku VAT wynosi 23%.
3Uchwała Nr XXVIII/428/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8255 z dnia 27 grudnia 2016 r.).
4Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z oznaczeniem graficznym do rysunku planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - oznaczenia graficzne do rysunku planu.pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - wyrys z planu miejscowego.pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu_ wypis z planu.pdf

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu_trasa ciepłociągu.pdf

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu_klauzula RODO.pdf

 

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
Wałecka 20, 64-920 Piła
KRS: 0000081995
NIP: 764-02-01-952
REGON: 570503455
BDO: 000019050
tel.:  067 212 29 74
faks: 067 212 59 30
www.mwik.pila.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 382 000 EURO,
PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: SKOWRONKOWEJ, PELIKANOWEJ, IBISOWEJ I WRONIEJ W PILE - Etap I?. 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl .
 2. Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 września 2022 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:
  Grzegorz Górka ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Małgorzata Macieszek? Specjalista w Działe Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 40 lub 515 554 685, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

SIWZ można pobrać tutaj.

Piła, 30 grudnia 2020 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

BDO: 000019050

tel.: 067 212 29 74

faks: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO

NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: NAD GWDĄ, DALEKIEJ, RÓWNEJ I WIDOK W PILE

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.

Oferty należy składać do 25 stycznia 2021 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółki przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wałeckiej 20 w Pile ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków SIWZ.

Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.

Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 24 lutego 2021 r.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

 

 

 

 

Piła, 6 maja 2021 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

BDO: 000019050

tel.: 067 212 29 74

faks: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO, PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: NAD GWDĄ, DALEKIEJ, RÓWNEJ I WIDOK W PILE?

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 27 maja 2021 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 czerwca 2021 r.
 9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

 

 

 

 

Regulamin przetargowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: przetargi.mwik.pila.pl

 

Spółka MWiK obecnie nie realizuje żadnych przetargów

 

Archiwum przetargów.