Przetargi

.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 7,2 T ZABUDOWANEGO ZABUDOWĄ KONTENEROWĄ Z PODESTEM RUCHOMYM.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Fabrycznie nowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,2 T zabudowany zabudową kontenerową z podestem ruchomym.
 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2024 r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%
 4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. zaparafowany wzór umowy* – stanowiący załącznik nr do 2 do zapytania ofertowego,
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  Cena powinna zawierać:
  1. wartość dostawy* /usługi* /roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2. wartość cenową brutto należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie,
  3. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
  4. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy,
  5. termin wykonania zamówienia: 31.12.2024 r.,
  6. warunki płatności: przelew,
  7. warunki gwarancji: według SWZ.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć do 25.06.2024 r., do godz. 9:50,
  2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20,
  3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona,
 7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia,
  3. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
 8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25.06.2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni.
 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
  1. Dariusz Jakubowski, tel. 607 300 843, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Roman Winiarski, tel. 515 554 698, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Informacje dodatkowe
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, przesyłając informację pisemnie, w formie elektronicznej lub zamieszczając ją na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający odrębnym pismem lub drogą email wyznaczy termin zawarcia umowy.
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

 

OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 1 USTAWY Z 11 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 538 000 EURO,

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA OSIEDLU KOSZYCE K1-K2 W PILE – Etap IV”

 

 

 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej ezamowienia.gov.pl lub przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 12 czerwca 2024 r., do godziny 10:00, poprzez Platformę e-Zamówienia na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 12 czerwca 2024 r. o godzinie 10:15.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 12 lipca 2024 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:

Grzegorz Górka – kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,

tel. 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Projekt techniczny dostępny pod linkiem: https://pub.mwik.pila.pl/przetargi/zir_2_2024/PROJEKT%20TECHNICZNY%20%28KOSZYCE%20K1-K2%29.zip

ZARZĄD ”MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI”
- SPÓŁKI Z O.O. W PILE
OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PILE PRZY UL. CHOPINA 2

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest następująca nieruchomość:

Piła, ul. Chopina 2 (obręb 19)

działka nr 30/2 o powierzchni 1,2080 ha
działka nr 47/5 o powierzchni 0,5186 ha
działka nr 47/6 o powierzchni 0,2781 ha
działka nr 47/7 o powierzchni 0,0001 ha


Księga wieczysta PO1I/000011640/5

 

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

Ogłasza przetarg nieograniczony 
Dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5 538 000 euro, 
Pn. Budowa przyłącza wodociągowego wraz z kablem energetycznym oraz kablem światłowodowym ze studni st-4 do stacji uzdatniania wody w Gładyszewie.

 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 5 lutego 2024 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 5 lutego 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 – pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 6 marca 2024 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:
  Grzegorz Górka – kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,
  tel. 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Pliki dołączone do przetargu do pobrania >>>TUTAJ<<<

 STATUS: PRZERARG ROZSTRZYGNIĘTY.

Zapytanie ofertowe

na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i odsysania nieczystości.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: fabrycznie nowy pojazd specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i odsysania nieczystości zgodnie z załączoną specyfikacją.
 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2024r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%.
 4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do oferty,
  2. zaparafowany wzór umowy* – załącznik nr do 2 do oferty,
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1. Cena powinna zawierać:
   1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
   2. wartość cenową brutto należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie,
   3. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
   4. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy,
   5. termin wykonania zamówienia: 31.12.2024r.
   6. warunki płatności: przelew,
   7. warunki gwarancji: według SWZ,
   8. inne.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty
  1. Ofertę należy złożyć do 7.11.2023 r., do godz. 9:50.
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:
   1. w formie pisemnej na adres: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oferta sporządzona w formie pisemnej opatrzona podpisem własnoręcznym i zapisana w formacie pdf. lub oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub podpisem zaufanym),
  3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
 7. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
  2. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. 
  3. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
 8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 7.11.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni.
 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
  1. Cezary Grugiel, tel. 515 031 523, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. Dariusz Jakubowski, tel. 607 300 843, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 11. Informacje dodatkowe
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, przesyłając informację pisemnie, w formie elektronicznej lub zamieszczając ją na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający odrębnym pismem lub drogą email wyznaczy termin zawarcia umowy. 
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Wybór oferty

Pytania i odpowiedzi

Druk zapytania ofertowego

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4 podpisany